1. pengurusan aktiviti badan berkanun persekutuan dan pengurusan syarikat subsidiari serta pengurusan kewangan.pdf